โครงการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Re-branding Project)

วันที่ 7/11/63 ทางทีมงาน บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ขนมโมจิ สูตร สงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก ภายใต้ โครงการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Re-branding Project) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงช่องทางในการตลาด

โครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ และพัฒนานวัตกรรมโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้​เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์​และบรรจุภัณฑ์​ ร่วมกับ​คณะครู นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์​ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ​บางกอกเพรพ ตามโครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ และพัฒนานวัตกรรมโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ทีมงานที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ โดยอาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม,อาจารย์พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ และอาจารย์ ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี ได้เข้าร่วม "โครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” บรรยายเรื่องการตลาด การบริหารต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมกระบวนการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักเรียน ครู จากสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความพร้อมทางด้านการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมความมั่นใจในการทำงานร่วมกับนักเรียน ครู โรงเรียนนานาชาติ ออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายตรงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางการตลาดออนไลน์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น…

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Sport Economy โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Sport Economy โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในคลัสเตอร์อุปกรณ์การกีฬาและมวยไทย ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563

โครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเติบโต SME Regular Level ปี 2563

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสร้างแบนรด์ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็น Green Product ในโครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเติบโต SME Regular Level ปี 2563 กิจกรรมในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั้งหมดจำนวน 27 ราย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)

กรมการพัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด สู่สากล AEC ให้เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น  โดยมุ่งให้มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยหลักและเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน พร้อมสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ  โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้  อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองของชุมชนในที่สุด  โดยมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge…

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล และแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อาจารย์ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนายธีรยุทธ กองธูป นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด แบ่งเป็น 2 ทีม ลงพื้นที่ครั้งที่1 เพื่อเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำเชิงลึก แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์ เบอรี่…

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล และแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นำทีมโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด แบ่งเป็น 2 ทีม ลงพื้นที่ครั้งที่1 เพื่อเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำเชิงลึก แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ทีมละ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรั่มมะดัน ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงแท้ ผลิตภัณฑ์ครางกุ้งทอดคลอง1 ผลิตภัณฑ์ปลาเบรคแตก ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลาดู และผลิตภัณฑ์มะดันเชื่อมอบแห้ง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ สถานที่ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย…

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท lnprint ได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท lnprint ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลและให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น คอนเฟล็กกล้วยกรอบ กล้วยอบซอสผลไม้รวมณ สถานที่ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย- ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์- สัมภาษณ์แบบเจาะลึก- การสำรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงประจักษ์- วินิจฉัยปัญหาสถานการณ์ประกอบการและสภาพแวดล้อม- เก็บข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น- สำรวจสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม- เก็บข้อมูล ภาพถ่าย วีดีโอ…

วันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และยังสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ เรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และพัฒนาเพิ่มมูลค่า ท่านนิธิศ หลีน้อย (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ)กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียกบรรยายถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SME ไม่รู้ไม่รอด บรรกาศการลงทะเบียน การให้ข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชียวชาญ คลีนิคแนะนำการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์