โครงการ Equity Partnership’s School Network

ทีมงานที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ โดยอาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม,อาจารย์พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ และอาจารย์ ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี ได้ร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการ Equity Partnership’s School Network เกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ กสศ. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD Central โดยเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD Central ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และนำมาจำหน่ายในช่องทางของ JD Central โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กๆ นำไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคต